Muzaffer Ozak
Aşki
Mühür
isim
Anasayfa
Hayatı
Mürşidleri
Eserleri
Ses Arşivi
Fotoğraf Arşivi
Video Arşivi
 

Bu bölümde Efendi Hazretlerinin Ziynetü'l Kulûb adlı kitabının son kısmında yer alan Dîvân'ında bulunmayan nutk-i şerîflerini de biraraya getirerek sizlerle paylaşmak istiyoruz. Dîvân'ındaki nutuklarına "Eserleri" bölümündeki Ziynetü'l Kulûb'ün PDF dosyasından erişebilirsiniz.

Efendi Hazretleri tasannudan uzak, gayet âşıkâne şiirler yazmış ve bunların büyük bir kısmını Ziynetü'l Kulûb adlı eserinde toplamıştır. Diğer nutuklarının bir kısmı İrşâd, Envârü'l Kulûb, Aşk Yolu ve Gülzâr-ı Ârifân adlı eselerindedir. Bazı nutk-i şerifleri ise yayınlanmamış olsa da bestelendiği için bunları da kaydetme imkanımız oldu. Bu şekilde tesbit edebildiğimiz nutk-i şerîflerin tamamı 152 adet olup aşağıda bunlara ait fihristi excel dosya olarak bulacaksınız.

Efendi Hazretlerinin nutk-i şerîflerinden birçok bestekar ilahiler bestelemiş olup, bunlara ait bir dosyayı da bu bölümde bulacaksınız.

 

Bestelere ait MP3'ler SC

Bestelenen Nutk-i Şerîfleri

Nutk-i Şerîf Fihristi

 

NUTK-İ ŞERÎFLER

(Mavi renkle yazılan başlıklar Ziynetü'l Kulûb içindeki Dîvân'da olmayan nutuklara aitdir)

Açıldı Bu Gece Cennet Kapusu (ŞEHRULLAH)

Açıldı Bu Gece Ebvâb-ı Rahmet

Açıldı Bu Gece Rahmet Kapusu

Ahmed Mahmûd Muhammed

Âkılim Diyen Kişi (TEVHÎDE GEL)

Aklım Var Diye Söyler Tabibler

Allah Olsun Sözümüz

Allah'ı Bil Bu Dünyâda Yaşarken

Arşda Gökde Her Yerde

Âşık Olmuşam Ben Güle (SÜBHÂNALLAH)

Âşık Zikret Mevlâ'yı

Âşıka Bir Nişâne

Âşıkım Cemâline Yâ Muhammed Mustafâ

Aşk Yoludur Hak Dost Bizim Yolumuz

Aşk Yoluna Girelim (AŞK YOLU)

Bâb-ı Cennet Açılır

Bâb-ı Lutfun Uşşâkına Küşâde (ŞEFÂAT YÂ RESÛLALLAH)

Biz Cerrâhî Canlarıyız Can Veririz Hayder'e (MEŞREB-İ CERRÂHÎ)

Bizlere Nasîb Etdi

Bu Gece Doğdu Hakk'ın Habîbi

Bu İslam Diyârı Bu Cennet Vatan

Bülbül-veş Figan Eyler

Bütün Nâs Bilsin Duysun

Cân Olur Cân İçre Cânânı Olan

Cerrâhî'ye Gel Hemân (DAVET)

Defter-i A'mâlin Hakk'a Sunulur (LEYLE-i BERÂT)

Derdliler Dermânı

Derdliyim Yâ Resûlallah (DEHÂLET)

Devrân İçinde Durdum

Devrân Olur Derde Dermân

Düştüm Aşkın Seline (GAVSÜ'L A'ZAM)

Düştüm Garip Gurbete (ÂH Ü ZÂR)

Ehl-i Îmân Teşrîfiyle Müftehir (ŞEHRULLAH)

Eğer Îmân Olmaz İse Yoldaşın

Enbiyânın Serveri Sensin Yâ Resûlallah (SERVER-İ ENBİYÂ)

Ey Hakk'a Tâlib Olan (TEVHÎD)

Ey Kardeş Ne Duruyorsun Tedârik Görsen

Ey Kardeş Yolcuyuz Hazırlansana (YOLCUYUZ)

Ey Nebîler Serveri Rûhum Muhammed Mustafâ

Ezelde Aşk İle Yandım Kül Oldum (MEYDÂN-I AŞK)

Gece Gündüz Diyelim (LÂ İLÂHE İLLALLAH)

Geçeriz Dünyada Cân u Cânândan (GEÇMEYİZ)

Gel Arınsın Özümüz

Gel Ey Kardeş Ömrünü Hevâya Verme

Gelin Meydâne Girin Devrâne

Göründü Bak Yine Kabe Yolları (HAC YOLLARI)

Güller Sünbüller Öten Bülbüller

Hak Tevfik Verip Kıldı İnayet (MEYDÂN-I AŞK)

Hak Yoluna Girelim (TEVHÎD EDELİM)

Hakîkati Bulursan

Hakk'a İsyân Eyleyen Tövbeye Gel Tövbeye (TÖVBE)

İbret Al Azîzim Gel Bu Devrândan (İBRET)

Kime Gidem Devâ Bulam

Kutbü'l Âlem Gavsü'l Sübhân

"Küntü Kenz"in Cevherisin Yâ Muhammed Mustafâ

Lâleler Güller Fulya Sünbüller

Lutfeyledin İbtidâ (TEVECCÜH)

Lutf u Himmet Niyâz Eyler Sâilim (HAZRET-İ PÎR)

Mevlâ Davet Eder Mü'min Kulunu

Meydân Benimdir

Mü'mine Cihâdı Farz Kıldı Mevlâ (ŞANLI MEHMETÇİĞİN DİLİNDEN)

Nûş Etdir Şarâb-ı Aşkını

Ömrün Bitirmiş Vîrâne miyim (NEYİM?)

Rabbimiz İhsan Eder (BİSMİLLAH)

Rabbine Secde Eden Nâil-i Gufrân Olur

Rahmet Deryâna Daldır

Sâlik Zikret Rahmân'ı

Sanma Gayrı Râh Olur (HAK YOLU)

Şarâb-ı Aşkını Nûş Ettir Yâ Rab (BAYRAM EDELİM)

Tâlib-i Feyz-i Hudâ'yız Halvetî Cerrâhîyiz (RÂH-I AŞK)

Uyan Artık Gafletden

Vech-i Mübârekine Hasretim Çoktan Beri (HASRET)

Yandım Kül Oldum Düşeli Aşka